2007. február 21.

A Nemzeti Jogvédő Alapítvány Alapító Okirat szerinti céljai

Az Alapítvány elsődleges célja, hogy az általa működtetett Nemzeti Jogvédő Szolgálat útján jogi segítséget nyújtson a Magyarországon, vagy a világ bármely táján élő, magyar nemzeti közösség azon tagjainak és szervezeteinek, akiket és amelyeket nemzeti, etnikai, nyelvi hovatartozásuk, világnézetük, vagy a magyarság érdekében kifejtett tevékenységük miatt emberi, állampolgári vagy alkotmányos jogokat érintő bármilyen jogsérelem, illetve hátrányos megkülönböztetés ér, vagy akikkel, illetve amelyekkel szemben a fentiek miatt törvényhozói vagy törvénykezési – különösen büntetőjogi, szabálysértési vagy polgári jogi felelősség megállapítását célzó - eljárást indítottak.

Az Alapítvány célja, hogy a sérelmet szenvedettek színvonalas jogi védelmet kapjanak, a jogsérelmek feltárásra kerüljenek és ezen túlmenően az egyes esetekből levonható általános érvényű tapasztalatok, illetve tanulságok nyilvánosság elé kerüljenek minél szélesebb körben.

Az Alapítvány a jogi védelmet pályázati vagy eseti pénzügyi támogatás és/vagy a Nemzeti Jogvédő Szolgálat jogi segítségnyújtásának rendelkezésre bocsátása útján biztosítja.
A jogi segítség mellett vagy keretében, az Alapítvány arra is törekszik, hogy rámutasson jogszabályokkal ellentétes, vagy más okból helytelen, rendőrségi-, ügyészségi,- bírósági- gyakorlatra; vagy más hatóságok, szervezetek, személyek ilyen gyakorlatára. Az Alapítvány az illetékességgel bíró nemzetközi vagy hazai fórumokhoz intézett keresetekkel, panaszokkal, jelzésekkel (pl. Európai Bíróság, Európai Emberi Jogok Bírósága, ENSZ szakosított szervei, Alkotmánybíróság, állampolgári jogok országgyűlési biztosai) igyekszik lehetőséget teremteni a konkrét jogsérelem orvoslására, illetve a helytelen, vagy hiányos jogszabályok és jogalkalmazás megváltoztatására.

Ezen túlmenően az Alapítvány jogi segítséget nyújt azon egyéneknek és közösségeknek, akik és amelyek hazájukban hátrányos társadalmi helyzetben vannak és ezen helyzetük miatt nem tudnak megfelelő színvonalú, szakszerű jogi segítséget (tanácsadás, képviselet, okiratszerkesztés stb.) igénybe venni, azonban az általuk képviselt értékek és követendő mintául szolgáló példájuk okán, továbbá az ügyük precedensértéke miatt támogatásra érdemesek.

Az Alapítvány célja az önkényuralmi rendszerekben és a kárpótlási folyamat során sérelmet szenvedettek ügyének szakmai képviselete hazai és nemzetközi fórumok előtt, ideértve a megoldást célzó jogfejlesztési javaslatok megtételét is.

Az Alapítvány célja a Nemzeti Jogvédő Szolgálatban résztvevő vagy azzal együttműködő ügyvédek és más szakemberek érdekeinek védelme és képviselete.

Az Alapítvány célja a konkrét jogi segítségnyújtáson túlmenően az, hogy a magyar köz- és magánjogi hagyományok minél hatékonyabb és szélesebb körű elterjedését és érvényesülését elősegítse különösen oktatás, ismeretterjesztés, tudományos kutatások, szakmai fórumok, publikációk közreadása, állami döntéshozókhoz és a társadalomhoz eljuttatandó állásfoglalások, javaslatok, kezdeményezések útján.

Az Alapítvány célja továbbá a határon túli magyar nemzeti közösségek nemzeti megmaradásért és a nemzeti egységesülésért kifejtett erőfeszítéseinek támogatása különösen jogi segítségnyújtás (tanácsadás, képviselet, okiratszerkesztés stb.), oktatás, ismeretterjesztés, tudományos kutatások, szakmai fórumok, publikációk közreadása útján.

Az Alapítvány figyelemmel kíséri a nemzetközi emberi és kisebbségi jogi dokumentumokban biztosított jogok magyarországi és európai érvényesülését, és e körben szerzett tapasztalatairól a közvélemény tájékoztatva nyújt jogi segítséget az e körben keletkezett sérelmek orvoslásához..

A fenti jogvédő tevékenységen túl, ezen célok megvalósítása érdekében az Alapítvány jogfejlesztési tevékenysége keretében kezdeményezi jogszabályok megalkotását, módosítását, a jogalkalmazási gyakorlat megváltoztatását; felhívja a figyelmet a magyar nemzeti közösségek jogainak biztosítására a jogszabályok szakmai elõkészítése során, belföldi és külföldi viszonylatban egyaránt.

A fenti célok érdekében az Alapítvány jogvédelem és jogfejlesztés mellett a jelentõsebb jogesetekrõl tájékoztatja a közvéleményt. Ennek keretében tájékoztatókat készít jogpolitikai kérdésekben és szakmai véleményt nyilvánít. Működésérõl összefoglaló tájékoztatókat, hírleveleket ad ki, nyomtatott és elektronikus formában [E-mail levelező rendszer, Honlap, fórumok stb.], illetve fellép az illetékes szerveknél, ha tevékenységével vagy az általa támogatott üggyel kapcsolatban a tömegtájékoztatás valótlan vagy helyreigazításra szoruló módon tájékoztat.
Az Alapítvány törekszik a kölcsönös tájékoztatásra és együttműködésre a hazai és külföldi emberi jogi és kisebbségvédő szervezetekkel.

Az Alapítvány célja a fenntartható fejlődés ügyét előmozdító jogvédelem biztosítása, különös hangsúllyal a környezetvédelem területén.