A+ | A- | Alap
2018. április 20.  
Advertisement
Kezdőlap
Információk
Kapcsolat
Weblaptérkép
Jogvédő Hírek
Tárgyalási Napló
Nemzeti Vagyonvédelmi Munkacsoport
A Magyar Gárda ügyei
Tanúkat keresünk!
2006. szeptemberi és októberi tüntetések és megtorlások
2007 őszi tüntetések
A Lelkiismeret'88 Csoport ügyei
Történelmi Igazságtétel:
- A Szabadság téri szovjet emlékmű eltávolítása
- Képíró Sándor Csendőr ügye
- Kristóf László jogi rehabilitációja
Budaházy György ügyei
Választás 2006
A váci nemzeti könyvespavilon ügyirata
Képes Krónika ügy
Kisebbségi Jogvédő Intézet
Próbaperek a délvidéki magyarok állampolgárságáért
Kvassay hídi ügy
Az egri Markoth Ferenc kórház ügye
2008. április 11-i tüntetések
Videók és Képek

Iratkozzon fel heti hírlevelünkre!
PDF Nyomtatás E-mail
2007. február 21.

Detailed information on FOUNDATION FOR LEGAL DEFENSE OF HUNGARIANS` RIGHTS
in English

~oOo~

A Nemzeti Jogvédő Alapítvány és Szolgálat működésének és eddig tevékenységének rövid ismertetője. Kérjük töltsék le és terjesszék !

~oOo~

Beszámoló A NEMZETI JOGVÉDÕ ALAPÍTVÁNY tevékenységéről

~oOo~

Megalakult a Nemzeti Jogvédõ Alapítvány

Hosszú évek óta foglalkoztatta a hazai és a határon túli magyar jogászok egyes csoportjait az a gondolat, hogy szükség lenne egy olyan szervezett jog- és érdekvédõ szervezetre, amely részben tömöríti a már korábban is nemzeti jogvédõ tevékenységet folytató ügyvédeket, jogászokat, illetve újabb szakemberek is képes vonzani. Ezt az elképzelést váltotta valóra hosszas egyeztetés és alapos szakmai elõkészítõ munka után a Nemzeti Jogvédõ Alapítvány.

Az együttmûködést vállaló ügyvédek, jogászok korábban számos kiemelt súlyú jogvédõ ügyben jártak el önállóan vagy részben együtt (pl. kismamák pótlék ügye, sértettek képviselete sortûzperekben, jogi védelem kiszolgáltatott embereknek lakásmaffia ügyekben, alkotmányos alapjogok sérelme esetén történõ fellépés hatósági túlkapások esetén: különösen gyülekezést betiltó határozatokkal és tüntetés jogellenes feloszlatásával kapcsolatos eljárások, köztisztviselõk, közalkalmazottak politikailag motivált elbocsátása esetén munkajogi védelem, polgári és büntetõ jogi személyiségvédelmi ügyek újságíróknak, közéleti szereplõknek.)

A közhasznú szervezetként mûködõ Nemzeti Jogvédõ Alapítvány létrehozására 2004. augusztus 19-én került sor, majd az ezt követõ bírósági nyilvántartásába vétellel megkezdte mûködését az alapítvány. Feladatát elsõdlegesen az általa mûködtetett Nemzeti Jogvédõ Szolgálat útján kívánja ellátni, hazai és határon túli magyar ügyvédek, jogászok közremûködésével. A Szolgálatot tartalmilag a tényleges jogi munkát végzõ, Alapítvánnyal együttmûködési megállapodást aláírt, együttmûködõ ügyvéd partnerek és az adminisztratív-szelektáló-közvetítõ jellegû iroda együttese jelenti.

A cél, hogy hatékony jogi védõernyõ kerüljön azok fölé, akik nemzeti ügyekben kiálltak vagy kiállnak, és ezért velük szemben hátrányos jogkövetkezményeket alkalmaznak, legyen az akár büntetõ, polgári jogi vagy alkotmányos alapjogot érintõ egyéb ügy. Egyúttal az Alapítvány a nemzeti érdekeket elõmozdítani kívánó kezdeményezések számára a kor követelményeink megfelelõ, szakszerû, pontos, de a nemzetstratégiai szempontokat is figyelembe vevõ tanácsadást, és segítségnyújtást is képes biztosítani.

Az Alapítvány fõ célja, hogy a magyar állampolgároknak és a magyar nemzethez tartozóknak, akiket valamilyen módon jogsérelem ér kiemelkedõ és színvonalas jogi védelmet adjon. Egyidejûleg feladat, hogy a jogsérelmek feltárásra kerüljenek és az egyes jogsértõ esetekbõl levonható általános érvényû tapasztalatok és tanulságok a közvélemény elé kerüljenek.

A jogvédelmet az Alapítvány mindazon magyar nemzeti közösségek tagjainak és szervezeteinek, kívánja biztosítani és ellátni, akiket és amelyeket nemzeti, etnikai, nyelvi hovatartozásuk, világnézetük, vagy a magyarság érdekében kifejtett tevékenységük miatt emberi, állampolgári vagy alkotmányos jogokat érintõ bármilyen jogsérelem, illetve diszkrimináció sújt. Ezen túlmenõen az Alapítvány jogi segítséget nyújt azon egyéneknek és közösségeknek, akik és amelyek hazájukban hátrányos társadalmi helyzetben vannak és ezen helyzetük miatt nem tudnak megfelelõ színvonalú, szakszerû jogi segítséget kapni. Ez a jogi segítség különösen megnyilvánul polgári jogi, szabálysértési és különösen büntetõjogi felelõsség megállapítása esetén.

Az Alapítvány kiemelt célja az önkényuralmi rendszerekben, a törvénysértések során elkövetett és a kárpótlási folyamat során sérelmet szenvedett magyar állampolgárok és magyar népcsoportok ügyének szakmai képviselete hazai és nemzetközi fórumok elõtt, ideértve a megoldást célzó jogfejlesztési javaslatok megtételét is.

Az Alapítvány vállalt feladatai közé tartozik a határon túli magyar nemzeti közösségek nemzeti megmaradásért és a nemzeti egységesülésért kifejtett erõfeszítéseinek támogatása jogi segítség nyújtása. A célok között igen fontos momentum a Nemzeti Jogvédõ Szolgálatban résztvevõ vagy azzal együttmûködõ ügyvédek és más területen tevékenykedõ jogászok érdekeinek szakszerû védelme és képviselete

Az Alapítvány céljai között szerepel, hogy rámutasson a jogszabályokkal ellentétes, helytelen államigazgatási-, rendõrségi-, ügyészségi,- bírósági- gyakorlatra és a hatóságok, szervezetek hasonló tevékenységére.

Figyelemmel kíséri a nemzetközi emberi és kisebbségi jogi dokumentumokban biztosított jogok magyarországi és európai érvényesülését, és ebben a körben szerzett tapasztalatairól a közvéleményt is tájékoztatva nyújt jogi segítséget az e körben keletkezett sérelmek orvoslásához. Az Alapítvány az illetékességgel bíró nemzetközi vagy hazai fórumokhoz intézett keresetekkel, panaszokkal, jelzésekkel (Európai Bíróság, Európai Emberi Jogok Bírósága, ENSZ szakosított szervei, Alkotmánybíróság, állampolgári jogok országgyûlési biztosai) igyekszik lehetõséget teremteni a konkrét jogsérelmek megoldására.

A konkrét jogi segítségnyújtáson túlmenõen az Alapítvány arra törekszik, hogy a magyar köz- és magánjogi hagyományok minél hatékonyabb és szélesebb körû elterjedését és érvényesülését elõsegítse különösen oktatás, tudományos kutatások, szakmai fórumok, ismeretterjesztés és publikációk közreadásával.

Az Alapítvány nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre és az ezzel kapcsolatos jogi kérdésekre a jelentõsebb jogesetekrõl tájékoztatja a közvéleményt. Ennek keretében tájékoztatókat, hírleveleket ad ki, nyomtatott és elektronikus formában és törekszik a kölcsönös tájékoztatásra és együttmûködésre a hazai és külföldi emberi jogi és kisebbségvédõ szervezetekkel.

Azok a magánszemélyek, illetve szervezetek, amelyek a Szolgálat közhasznú tevékenységét adománnyal támogatják, az adományt az irányadó szabályok szerint levonhatják adójukból, illetve leírhatják adóalapjukból.

Az Alapítvány kuratóriuma dönt a befolyt támogatások felhasználásáról figyelemmel a jogvédelmet igénylõ nemzeti jellegére, jelentõségére és a védelmet kérõ vagyoni helyzetére.

A kuratórium tagjai többek között: dr. Zétényi Zsolt ügyvéd, dr. Balás István ügyvéd, dr. Galla János jogász, dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, dr. Grespik László ügyvéd és Makovecz Imre építész.

Dr. Zétényi Zsolt a kuratórium elnöke, dr. Gaudi-Nagy Tamás az Alapítvány kuratóriumi ügyvezetője, mindketten az Alapítvány önálló képviseleti joggal rendelkező törvényes képviselői.

A felügyelõ bizottság elnöke dr. Zacsek Gyula.

Együttmûködõ ügyvéd partnereink többek között: dr. Balás István, dr. Balsai Szabolcs, dr. Éva Maria Barki (Ausztria), dr. Gaudi-Nagy Tamás, dr. Grespik László, dr. Gyurta Tibor, Gyüre István (Délvidék), dr. Major László, dr. Novozánszky Ilona, Rozsnyai Sándor (Erdély), dr. Szabó Olga (Felvidék) és dr. Zétényi Zsolt.

A Nemzeti Jogvédõ Alapítvány a jogi védelemre szorulóknak, jogaikban sértetteknek oly módon segít, hogy a kuratórium által támogatott ügy érintettjének pályázati vagy eseti pénzügyi támogatást ad, illetve a Nemzeti Jogvédõ Szolgálat együttmûködõ partnerének jogi segítségét biztosítja.

Az Alapítvány adatai:

Banki adataink:

Bankszámla szám: 11600006-00000000-13012348 (HUF számla)
Bank neve: Erste Bank Hungary Nyrt. (internet cím: www.erstebank.hu)
Fiók neve és címe: Budapest-Mester utcai Fiók H-1095 Budapest, Mester u. 1-3.

Külföldrõl érkezõ utaláshoz az alábbi banki adatok szükségesek:
Bank neve: Erste Bank Hungary Nyrt. (internet cím: www.erstebank.hu)
Fiók neve és címe: Budapest-Mester utcai Fiók H-1095 Budapest, Mester u. 1-3.
SWIFT kód: GIBAHUHB
Nemzetközi bankszámlaszám: HU45 1160 0006 0000 0000 1301 2348

Várjuk a támogatást annak érdekében, hogy a Nemzeti Jogvédõ Szolgálat minél szélesebb körben és hatékonyabban folytathassa a megkezdett érdemi munkáját!


Honlap: www.nja.hu
E-mail cím: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
Telefon: 06-30-549-4167

A nemzetellenes kormányzat intézkedése miatt a civil szervezeteknek adott adományok utáni adókedezvények köre 2010. január 1-ejétől drasztikusan lecsökkent: magánszemélyek már nem kapnak adókedvezményt, a társasági adóalanyok pedig csak tartós adományozás esetén: társasági adóalanyok a támogatás 20 %-ával csökkenthetik az adóalapot. Tartós adományozásnak csak az alábbi adományozás minősül: a közhasznú szervezet és támogatója által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás (nem magánszemély támogató esetében az értékpapír átadása is), ha a szerződésben a támogató arra vállal kötelezettséget, hogy a támogatást a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal - azonos vagy növekvő összegben - ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatása nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére. Kérjük ezért a társasági adóalany támogatókat, hogy támogatásuk előtt vegyék fel a kapcsolatot velünk támogatási megállapodás érdekében. Javasoljuk, hogy a pénzügyi támogatás eljuttatásával egyidejűleg adják meg a támogató nevét, címét és adószámát adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolás kiadása érdekében. Minden jogszabályi feltételeknek megfelelő támogatás esetén adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolást adunk ki.


Felhívjuk a figyelmet, hogy az Alapítvány az személyi jövedelmadó 1%-ának fogadására jogosult !

Az Alapítvány honlapja folyamatos munkával készül, hamarosan minden lapja megtekinthetõ lesz.

Amenniyben az Alapítvánnyal fel kívánja venni a kapcsolatot, úgy kérjük írjon a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges email címre, ahová várjuk megkereséseit, észrevételeit.

Amennyiben a honlap tartalmával kapcsolatos észrevétele van, úgy írjon a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges címre.
 
< Előző   Következő >
buy generic bactrimn online http://infopillsrx.com/buy-generic-bactrim-cheap.html
metronidazole cost at http://bestpillsforsale.com
buy ivermectin
buy wellbutrin online

Nemzeti Jogvédő Alapítvány © 2010. - Legfrisebb jogvédő hírek, magyar nemzeti jogvédelem